Aukcje

 

 
Dodaj aukcje
INSTRUKCJA BHP DLA WÓZKA JEZDNIOWEGO I PRZENOŚNIKOWEGO

UWAGI OGÓLNE
Pracę operatora wózka może wykonywać osoba, która:
- ukończyła 18 lat życia - posiada odpowiedni stan zdrowia
- posiada wykształcenie co najmniej w zakresie szkoły podstawowej
- posiada prawo jazdy oraz ukończony kurs operatorów wózków widłowych
- posiada upoważnienie zakładu pracy do obsługi wózka
Zezwolenie jest ważne na terenie zakładu pracy, który je wystawił. Zezwolenie na kierowanie wózkiem powinno być cofnięte w razie stwierdzenia, że kierowca nie przestrzega bezpiecznej eksploatacji wózka, a w szczególności gdy spowodował zagrożenie zdrowia lub życia ludzi. Jednocześnie wyznaczona osoba wyłącznie posiada klucz do uruchomienia wózka.

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
Przed rozpoczęciem pracy operator obowiązany jest dokonać bieżącego przeglądu wózka. W szczególności musi on sprawdzić stan:
- mechanizmu kierowniczego,
- mechanizmu podnoszenia,
- urządzeń kontrolno-pomiarowych
- działanie sygnału dźwiękowego
- urządzeń do oświetlenia i sygnalizacji
- osprzętu
- hamulców,
- układu napędowego
Przed uruchomieniem silnika należy sprawdzić czy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu jałowego biegu.

CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY

- operator wózka powinien przed podniesieniem ładunku znać jego masę oraz wzrokowo określić jego środek ciężkości
- wysokość podnoszenia oraz udźwig wózka wyposażonego w pomost nie mogą przekraczać wielkości podanych przez producenta,

- przewożenie i podnoszenie osób na wózkach lub przyczepach jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wózki lub przyczepy są do tego przystosowane przez producenta i zamocowanych zgodnie z dokumentacją
- jazda z ciężarem dozwolona jest wyłącznie przy przechylonych do tyłu prowadnicach i widłach podniesionych na wysokość 30cm od jezdni
- w czasie pracy nikt nie powinien znajdować się na wózku oprócz operatora
- maksymalna prędkość wózka wynosi 5 km/h
- w przypadku "sklejania" się styków styczników wyłączyć odłącznik awaryjny, zatrzymać wózek i usunąć usterkę
- koła należy zakładać nie napompowane
- w czasie przerwy w pracy silniki wózków spalinowych, znajdujących się w pomieszczeniach produkcyjnych powinny być wyłączone
- uruchamianie silników w tych pomieszczeniach jest zabronione, jeżeli może to spowodować zanieczyszczenie powietrza szkodliwymi substancjami wydalanymi z silników
- używanie wózków spalinowych z silnikiem wysokoprężnym lub napędzanym gazem w pomieszczeniach produkcyjnych jest dopuszczalne, pod warunkiem że substancje szkodliwe wydalane z silnika nie spowodują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych w powietrzu


CZYNNOŚCI ZABRONIONE
- podnoszenie ciężarów powyżej określonej w dokumentacji nośności
- podnoszenie lub opuszczanie w czasie jazdy wideł oraz przechylanie mechanizmu podnoszenia
- wykonywania ostrych zakrętów na pochyłościach jezdni
- przewożenie osób na pomoście, niezależnie od jego położenia (zakaz ten nie dotyczy wózków specjalistycznych sterowanych z pomostu lub przystosowanych przez producenta do pracy na pomoście)
- udostępnianie prowadzenia wózka osobom do tego nieupoważnionym
- pozostawienie wózka z nie zaciągniętym hamulcem ręcznym oraz z podłączoną baterią akumulatorów
- używanie w pomieszczeniach produkcyjnych wózków spalinowych napędzanych benzyną etylizowaną lub podobnym paliwem
- używanie wózków do ciągnięcia wózków doczepnych, jeżeli ich liczba lub ciężar ładunku przekraczają wielkości określone przez producenta, oraz do pchania innych pojazdów
- pozostawianie wózka z podniesionymi widłami
- jazda bez widoczności /na ślepo/
- dokonywanie przez użytkownika zmian konstrukcyjnych lub demontażu urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych oraz tabliczek informacyjnych określonych w normach
- przebywanie pod podniesionymi widłami
- dokonywanie jakichkolwiek napraw podczas pracy silnika

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
Po zakończeniu pracy operator obowiązany jest wykonać:
dla wszystkich wózków:
-sprawdzić stan napompowania kół
dla wózków elektrycznych:
- sprawdzić poziom elektrolitu
- podłączyć ładowanie baterii akumulatorów do prostownika oraz określić czas ładowania

UWAGI KOŃCOWE
- eksploatacja wózka powinna być przerwana w razie stwierdzenia, że nie są zachowane warunki bezpiecznej eksploatacji
- bezpieczne wykonywanie czynności transportowych przy użyciu wózka jest obowiązkiem zarówno kierowcy, jak i osób współuczestniczących w tych czynnościach
- kierowca wózka powinien dbać o należyty stan techniczny wózka, przestrzegać postanowień instrukcji obsługi wózka i jego osprzętu oraz instrukcji z zakresu bezpieczeństwa pracy, obowiązujących w danym zakładzie pracy
- osoby współuczestniczące w czynnościach transportowych przy użyciu wózka powinny przestrzegać zasad bezpiecznej pracy oraz stosować się do wskazówek kierowcy i osób nadzorujących prace transportowe
- kierowca i osoby bezpośrednio uczestniczące w czynnościach transportowych powinni pracować w kaskach ochronnych
Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo - w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.